ใบเนื้อหา

แผ่นที่ 4/13

รหัสวิชา : 3104 – 2009                          ชื่อวิชา  :  คณิตศาสตร์ไฟฟ้า
ชื่อเรื่อง  : 1 พารามิเตอร์ของวงจรไฟฟ้า(Electric circuit of Parameter)

  • องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า (Element  of  Circuit)

          เมื่อเราจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับองค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า  จะทำให้เกิดพลังงานตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งใน  3  กรณี  ดังนี้

  • ถ้าพลังงานนั้นถูกใช้ไป  วงจรนั้นจะมีองค์ประกอบเป็น 

      ตัวต้านทานบริสุทธิ์ (Pure  resistance)

  • ถ้าพลังงานนั้นถูกสะสมอยู่ในรูปของสนามแม่เหล็ก  วงจรนั้นจะมีองค์ประกอบเป็น 

      ตัวเหนี่ยวนำบริสุทธิ์ (Pure  inductor)
3.   ถ้าพลังงานนั้นถูกสะสมอยู่ในรูปของสนามไฟฟ้า  วงจรนั้นจะมีองค์ประกอบเป็น 
      ตัวเก็บประจุบริสุทธิ์ (Pure  capacitor)

  • ตัวต้านทาน (Resistor)

 
 
 

 

 

รูปที่ 1.1

 

รูปที่ 1.2

แสดงสัญลักษณ์ของตัวต้านทาน

 

 

 

รูปที่ 1.3

ตัวต้านทาน หมายถึง  องค์ประกอบในวงจรไฟฟ้าที่ต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้า  เมื่อมีความต่างศักย์ไฟฟ้า   ตกคร่อมที่ขั้วของตัวต้านทานบริสุทธิ์  ดังรูปที่ 1.1  จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทาน  โดยอัตราส่วนระหว่างแรงดันต่อกระแสจะแทนด้วยตัว  R  เรียกว่า ความต้านทานไฟฟ้าของตัวต้านทาน (Resistance)  โดยใช้สัญลักษณ์ แสดงดังรูปที่ 1.2

หน่วยของความต้านทาน

       ความต้านทานไฟฟ้า  กำหนดให้มีหน่วยเป็น        หรือ  โอห์ม (Ohm)  ใช้สัญลักษณ์   W    โดยที่ความต้านทาน  1  โอห์ม  หมายถึง  ค่าที่วัดได้จากตัวต้านทานที่มีแรงดันตกคร่อม  1  โวลท์  และทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทาน  1  แอมแปร์