อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

ศึกษาและปฏิบัติ สัญญาณภาพ หลักการกำเนิดสัญญาณภาพ กล้องโทรทัศน์ และการนำไปใช้งานยิ้ม

ตาเขียวศึกษาและปฏิบัติ การเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ Hardware และ Software

ช่างคิดศึกษาและปฏิบัติ พื้นฐานการทำงานของระบบอินเทอร์เน็ต การออกแบบและวางผัง การจัดเตรียม และเลือกใช้อุปกรณ์ การติดตั้งและทดสอบระบบอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต การรับส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การใช้โปรแกรมอัพโหลด - ดาวน์โหลดข้อมูล เช่น Cute-FTP, WS-FTP เป็น ต้น ศึกษา World Wide Web (WWW) และใช้โปรแกรมสำหรับสร้าง Home Page เช่น Dream weaver, Front Page เป็นต้น

ศึกษาและปฏิบัติ หลักการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ การปรับปรุงสมรรถนะ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ การซ่อมบำรุงจอภาพแสดงผล การซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์มัลติมิเดีย และเครื่องคอมพิวเตอร์ เครือข่าย

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน