อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

ศึกษาและปฏิบัติ หลักการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ การปรับปรุงสมรรถนะ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ การซ่อมบำรุงจอภาพแสดงผล การซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์มัลติมิเดีย และเครื่องคอมพิวเตอร์ เครือข่าย

ศึกษาและปฏิบัติ สัญญาณภาพ หลักการกำเนิดสัญญาณภาพ กล้องโทรทัศน์ และการนำไปใช้งานยิ้ม

ตาเขียวศึกษาและปฏิบัติ การเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ Hardware และ Software

ช่างคิดศึกษาและปฏิบัติ พื้นฐานการทำงานของระบบอินเทอร์เน็ต การออกแบบและวางผัง การจัดเตรียม และเลือกใช้อุปกรณ์ การติดตั้งและทดสอบระบบอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต การรับส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การใช้โปรแกรมอัพโหลด - ดาวน์โหลดข้อมูล เช่น Cute-FTP, WS-FTP เป็น ต้น ศึกษา World Wide Web (WWW) และใช้โปรแกรมสำหรับสร้าง Home Page เช่น Dream weaver, Front Page เป็นต้น